sv.Ján M.Vianney o Očistci

 

Duše v očistci musí tolik trpět kvůli své nedbalosti, kvůli pohodlné zbožnosti, kvůli nedostatku horlivosti pro Boha a spásu bližních. Jak se jim dá pomoci, když ne zadostiučiňující láskou, která za ně obětuje ty činy ctností, které ony samy v životě zvláště zanedbávaly ?

Kdyby lidé věděli, jakou moc mají tyto dobré duše v očistci nad Bo­žím Srdcem, a kdyby věděli, jakých milostí je možné dosáhnout na jejich přímluvu, jistě by nebyly tak opuštěné; musíme se za ně hodně modlit, aby se ony hodně modlily za nás.

Sv. Jan Maria Vianney, farář arský (1786-1859)