Ako predísť očistcu

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie:

„Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1/ Neprídu do očistca o očistci

2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru

3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.

4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla o pekle

5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

pokračovanie